اکسپرس انتری چیست و چگونه کار میکند؟ آخرین تغییرات این سیستم چه تاثیری بر روند مهاجرت خواهد داشت؟ سیستم مدیریت برنامه اکسپرس انتری سعی می‌کند رسیدگی به  درخواست مهاجرت نیروی ماهری که در چهار برنامه مهاجرت اقتصادی شامل برنامه نیروی ماهر فدرال (FSWP)، برنامه صنایع ماهر...